Česká republika

Petr Gibas: Místa prázdnoty a krajina mezi přítomností a nepřítomností

Krajina severomoravské pánve je vystavena neustálé proměně. Těžba uhlí a její materiální dopady ovlivnily nejen krajinu v hmotné rovině, ale také v rovině významové, zkušenostní a emocionální. Jde o krajinu, kde masivní přesuny hmoty, demolice význačných i obyčejných míst paměti navozují pocit prázdnoty. Je to však také krajina, kde dochází k opačnému procesu neustálého vyplňování prázdnoty, k (znovu)utváření elementů, fyzické výstavby i obsahů, významů a emocí. Komplementární procesy mizení a (znovu)objevování zásadním způsobem zdejší krajinu formují na materiální i symbolické rovině. Propojení těchto procesů vede k utváření krajiny, plné míst prázdnoty, krajiny pro kterou je příznačné výrazné napětí mezi přítomností a nepřítomností. Nicméně pocit prázdnoty vzniká i během procesu vyplňování míst prázdnoty, jež jsou důsledkem těžební činnosti. Přednáška na příkladu krajiny Mostecka naznačí, jak taková místa prázdnoty vznikají z napětí mezi přítomností a nepřítomností, jak danou krajinu (spolu)utvářejí a ovlivňují v materiální, symbolické a zkušenostní rovině.

Mgr. Petr Gibas, MSc.vystudoval kulturní geografii na University College London, kde psal pod vedením prof. Matthew Gandyho práci o podzemní technologické krajině pražského metra ("Mapping the Prague Metro: The Hidden and the Visible in a Post-Socialist Landscape").
V současnosti je doktorandem na Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze, kde se zabývá post-socialistickou industriální krajinou, její estetikou a estetizací. Téma disertace: "Industriální krajina v antropologicko-geografické perspektivě".

Publikace:(výběr)

Gibas, P. 2014. Fenomenologie prostoru: O geografii místa, krajiny i nepřítomnosti. In Prostor(y) geografie, ed. by R. Osman and R. Matoušek. Prague: Karolinum.
Gibas, P. 2013. Lidé ve městě uhlí a oceli: Vizuální analýza příkladného socialistického města. Český lid 100, 3: 341-360.
Gibas, P. 2013. Uncanny underground: Absences, ghosts and the rhythmed everyday of the Prague metro. cultural geographies 20, 4: 485-500.
Gibas, P. 2012. Vizualita a ještě dál: k postupnému otevírání se české společenské vědy. Biograf 55.
Gibas, P. 2010 Ballet amidst fences: Placelessness and place-attachment in one Prague suburb. Slovenský národopis 58(5), 584-598.
Gibas, P. 2010. Globalised Aestheticisation of Urban Decay. In Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context, ed. P. Mácha and V. Kopeček, 155-161. Ostrava: Ostravská univerzita.
Gibas, P. 2010. Na tom našem hybridním venkově: fotograficko-esejistická trilogie o venkovech Drahanské vrchoviny. Biograf 51, 103-107.
Gibas, P. 2010: Příběhy (post)socialistického podzemí. In Evropské město: Identita, symbol, mýtus, B. Soukupová et al., 174-186. Zing Print: Bratislava.
Gibas, P. 2010. Tereza Vandrovcová - Zvíře jako pokusný objekt: sociologická analýza. Nepublikovaná recenze pro vydavatele.
Gibas, P. 2009. Česká republika, Prague a (ne)regulérní migrace. Prague: Útvar rozvoje hl. M. Prahy.
Gibas, P. 2008. Duchařský obrat společenských věd, aneb duchové (a lidé) v pražském metru. Sborník HMČ UK 7, 9-12. Prague: UK.

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

Powerplant/Elektrárna Tušimice II, photo archive FOS

Powerplant/Elektrárna Tušimice II, photo archive FOS