Czech Republic

Matěj Spurný: "Chyběly nám cifry"

Počátky kritiky socialistického produktivismu na příkladu severních Čech šedesátých let 20. století. V šedesátých letech byla československá veřejnost svědkem obnovení veřejné debaty a tudíž i různých forem kritiky. Nejednalo se přitom primárně o kritiku stalinismu, jak se často tvrdí, ale spíše o polemiku mezi různými alternativními projekty, jež všechny představovaly překonání či odčinění stalinismu. Vedle byrokratické formy vládnutí se prosazovaly zejména technokratické projekty čerpající inspiraci z vědeckotechnické revoluce. V druhé polovině dekády se v reakci na tyto antropocentrické vize, poprvé v širším měřítku viditelné poškozování životního prostředí i prostřednictvím západoevropských a amerických inspirací prosazovaly také hlasy kritické k víře ve všeřešící moc techniky a k soustředěnosti na ekonomické faktory. Ve svém příspěvku ukážu tyto symptomy krize industriální modernity v socialistickém Československu na příkladu severních Čech.

Mgr., Ph.D.Matěj Spurný (narozen 1979) je historik, zaměřuje se na moderní sociální dějiny, moderní nacionalismus a multietnicitu v českých zemích ve 20. století a na dějiny moderních evropských diktatur.

Od 2012 vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
Od 2012 vědecký a pedagogický pracovník Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
2007-2011 spolupráce s ÚSD AV ČR, FF UK, ZZF (Potsdam) a WZB (Berlin)
2005-2010 doktorské studium (PhD.) na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
2004-2005 studium moderních a soudobých dějin na Humboldtově univerzitě v Berlíně, stipendista “Studienkolleg zu Berlin”
1998-2006 studium mezinárodních teritoriálních studií (specializace německá a rakouská studia) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
1998-2005 studium historie (specializace hospodářské a sociální dějiny), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Badatelské zaměření

Nacionalismus, etnické menšiny a nucené migrace ve střední Evropě ve 20. století
Moderní diktatury, zejména otázky legitimizace a ideologie v Československu 1945-1989

Zahraniční stáže
Marburg (Herder Institut), SRN (2002)
Berlin (Humboldt Universität), SRN (2004-2005)
Potsdam (Zentrum für Zeithistorische Forschung), SRN (2008, 2010)

Výzkumné projekty

2012-2014 postdoktorský projekt Velký experiment socialistické moderny. Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most (ÚSD AV ČR, projekt podpořen GA ČR)
2012-2014 Násilí v pozdním socialismu (FF UK, projekt podpořen GA ČR)
2010-2011 Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslovakia, Poland and Israel (Wissenschaftszentrum Berlin)
2007-2010 Sozialistische Diktatur als Sinnwelt . Repräsentationen der politischen Ordnung und Herrschaftswandel in Ostmitteleuropa 1945-2000. (ÚSD AV ČR a Zentrum für Zeithistorische Forschung, Postupim, 2007-2010)
2007-2011 Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989 (FF UK, projekt podpořen grantovou agenturou AV ČR)

Pedagogická činnost

Od 2012 člen semináře sociálních dějin na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Cvičení k tématu moderních sociálních dějin, specializační přednášky a výběrový seminář k tématům myšlenkového světa obyvatel českých zemí ve 20. století, moderních diktatur, nuceným migracím a proměn kulturní krajiny po roce 1945
2011 volitelný seminář (Menšiny v českém pohraničí po roce 1945) v rámci výuky Historického ústavu FF MU v Brně
2008-2011 cvičení k moderním sociálním dějinám a výběrové přednášky k tématu socialistické diktatury

Výběrová bibliografie

Monografie:

Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Antikomplex, Praha 2011
Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, SLPB und Brücke/Most-Stiftung, Dresden 2008 (2. vyd. 2011)

Spoluautorství, edice, redigované práce:

Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.); Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, Praha 2010
Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára – Spurný, Matěj; Prověřená fakulta (edice dokumentů), ÚSD, Praha 2009
Spurný, Matěj (ed.); Sudetské osudy, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
Spurný, Matěj (ed.); Proměny sudetské krajiny, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
Mikšíček, Petr – Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj a kol.; Zmizelé Sudety (Das verschwundene Sudetenland), Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2003 (rozšíř. vyd. 2004, 2006, 2007, 2008)

Články a studie:

Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: Zimmermann, Volker – Haslinger, Peter – Nigrin, Tomáš (Vyd.); Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Herder Institut, Marburg 2010
Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin; Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010, str. 79-88
KSČ a „naši Němci“ (1945-1955) : Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš a kol.; Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010
Intelektuálové v osidlech normalizace : Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: Sklenářová, Sylva (ed.); Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Hradec Králové 2010
Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010
Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich. In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.); Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa. Transcript Verlag, Bielefeld 2009
Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicist proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009
V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami. In: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/2004, č. 3-4, str. 191-211

Related content
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Frontiers of Solitude Symposium

The international symposium Frontiers of Solitude, organized as part of the eponymous art project site will offer a comparison of the opinions, experiences, and points of view of artists, curators, and invited guests on the theme of transitions in the landscape in which we currrently live and of which we are a part. …