Česká republika

Matěj Spurný: "Chyběly nám cifry"

Počátky kritiky socialistického produktivismu na příkladu severních Čech šedesátých let 20. století. V šedesátých letech byla československá veřejnost svědkem obnovení veřejné debaty a tudíž i různých forem kritiky. Nejednalo se přitom primárně o kritiku stalinismu, jak se často tvrdí, ale spíše o polemiku mezi různými alternativními projekty, jež všechny představovaly překonání či odčinění stalinismu. Vedle byrokratické formy vládnutí se prosazovaly zejména technokratické projekty čerpající inspiraci z vědeckotechnické revoluce. V druhé polovině dekády se v reakci na tyto antropocentrické vize, poprvé v širším měřítku viditelné poškozování životního prostředí i prostřednictvím západoevropských a amerických inspirací prosazovaly také hlasy kritické k víře ve všeřešící moc techniky a k soustředěnosti na ekonomické faktory. Ve svém příspěvku ukážu tyto symptomy krize industriální modernity v socialistickém Československu na příkladu severních Čech.

Mgr., Ph.D.Matěj Spurný (narozen 1979) je historik, zaměřuje se na moderní sociální dějiny, moderní nacionalismus a multietnicitu v českých zemích ve 20. století a na dějiny moderních evropských diktatur.

Od 2012 vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
Od 2012 vědecký a pedagogický pracovník Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
2007-2011 spolupráce s ÚSD AV ČR, FF UK, ZZF (Potsdam) a WZB (Berlin)
2005-2010 doktorské studium (PhD.) na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
2004-2005 studium moderních a soudobých dějin na Humboldtově univerzitě v Berlíně, stipendista “Studienkolleg zu Berlin”
1998-2006 studium mezinárodních teritoriálních studií (specializace německá a rakouská studia) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
1998-2005 studium historie (specializace hospodářské a sociální dějiny), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Badatelské zaměření

Nacionalismus, etnické menšiny a nucené migrace ve střední Evropě ve 20. století
Moderní diktatury, zejména otázky legitimizace a ideologie v Československu 1945-1989

Zahraniční stáže
Marburg (Herder Institut), SRN (2002)
Berlin (Humboldt Universität), SRN (2004-2005)
Potsdam (Zentrum für Zeithistorische Forschung), SRN (2008, 2010)

Výzkumné projekty

2012-2014 postdoktorský projekt Velký experiment socialistické moderny. Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most (ÚSD AV ČR, projekt podpořen GA ČR)
2012-2014 Násilí v pozdním socialismu (FF UK, projekt podpořen GA ČR)
2010-2011 Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslovakia, Poland and Israel (Wissenschaftszentrum Berlin)
2007-2010 Sozialistische Diktatur als Sinnwelt . Repräsentationen der politischen Ordnung und Herrschaftswandel in Ostmitteleuropa 1945-2000. (ÚSD AV ČR a Zentrum für Zeithistorische Forschung, Postupim, 2007-2010)
2007-2011 Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989 (FF UK, projekt podpořen grantovou agenturou AV ČR)

Pedagogická činnost

Od 2012 člen semináře sociálních dějin na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Cvičení k tématu moderních sociálních dějin, specializační přednášky a výběrový seminář k tématům myšlenkového světa obyvatel českých zemí ve 20. století, moderních diktatur, nuceným migracím a proměn kulturní krajiny po roce 1945
2011 volitelný seminář (Menšiny v českém pohraničí po roce 1945) v rámci výuky Historického ústavu FF MU v Brně
2008-2011 cvičení k moderním sociálním dějinám a výběrové přednášky k tématu socialistické diktatury

Výběrová bibliografie

Monografie:

Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Antikomplex, Praha 2011
Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, SLPB und Brücke/Most-Stiftung, Dresden 2008 (2. vyd. 2011)

Spoluautorství, edice, redigované práce:

Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.); Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, Praha 2010
Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára – Spurný, Matěj; Prověřená fakulta (edice dokumentů), ÚSD, Praha 2009
Spurný, Matěj (ed.); Sudetské osudy, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
Spurný, Matěj (ed.); Proměny sudetské krajiny, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
Mikšíček, Petr – Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj a kol.; Zmizelé Sudety (Das verschwundene Sudetenland), Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2003 (rozšíř. vyd. 2004, 2006, 2007, 2008)

Články a studie:

Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: Zimmermann, Volker – Haslinger, Peter – Nigrin, Tomáš (Vyd.); Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Herder Institut, Marburg 2010
Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin; Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010, str. 79-88
KSČ a „naši Němci“ (1945-1955) : Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš a kol.; Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010
Intelektuálové v osidlech normalizace : Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: Sklenářová, Sylva (ed.); Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Hradec Králové 2010
Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010
Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich. In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.); Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa. Transcript Verlag, Bielefeld 2009
Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicist proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009
V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami. In: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/2004, č. 3-4, str. 191-211

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …