Česká republika

JSD

Autor
miloš vojtěchovský

Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo a Generální Štáb Ducha představují část vybavení částečného provozu prostoru pracovny s databází průzračných, zkalených, pitných, minerálních, železitých, sirných či omamných vod, které jsou uchovávany v Upsychu316a v Kuřivodech u Ralska. Vody pocházejí zejména z regionu severních Čech, například z Mimoňska a Podkrušnohoří.

"Hlubina a hladina náleží jedna druhé a snění spících vod bez ustání přechází od jedné k druhé“ Gaston Bachelard

Univerzální PSYchiatrický Chrám našel svoje místo v Kuřivodech nedaleko Ralska. Nejde o "Kuří vody" jak je někde uváděno, ale o "kouřící vody", tedy termální prameny, jako symptomy vulkanické činnosti v podzemí krajiny. Laboratoř odkazuje na podstatu činnosti JSD, tedy "šmelcování". vyhledávání, shromažďování a zhodnocování, (nikoliv recyklování) odpadu. Předměty, které v laboratoři najdeme, byly někde nalezeny, na ulici, nebo v konternerech. Dekadentní západní kultura Odpadu je založena na fetišisaci zboží, nicméně fyzickou podobou zboží opovrhuje a potřebuje aby věci stárly a ztrácely hodnoty, byly neustále obměňovány, JSD vrací předmětům jejich posvátnost. Zachraňuje je, ale věci jednou za rok rituálně spaluje.

Jedinečné svatopěstitelské družstvo (JSD) odkazuje na Univerzální PSYchiatrický Chrám 316a v Kuřivodech, Špružení šmelcu, či Generální Štáb Ducha (GŠD). Tato společenství se řídí podle pečlivě kanonizovaných a většinou dodržovaných pravidel. Jejich předsednictvo i členové plní nejrůznější ceremonie, pěstují vlastní hagiografii a vyznávání patafyzicky a experimentlně metafyzicky uspořádaných událostí. Spolkový život má zázemí v severočeské lokaci UPSYCH 316a v Kuřivodech. Zde lze po předchozí domluvě na vlastní zrak spatřit složitý systém souvislostí, labyrint skutečných prostorů spolu s typologiemi pomyslných obyvatel - chovanců Chrámu. JSD se nestaví proti zveřejňování a osvětlování původu a významů aktivit. O JSD byl natočen v roce 2005 dokument. V minulosti proběhlo také několik dislokací/přenesení částí vybavení Universálního PSYchiatrického CHrámu 316a(zejména Staré vyšetřovny MUDr. Strossmayera, na výstavě během Festivalu 4 dny v pohybu, v Galerii Školská 28 a v Bubci.

Zapojení JSD do výstavy Na pomezí samoty je dalším krokem k objasnění poslání bratrstva sídlícího v Praze, jehož správním centrem je Kuřivodský chrám.

Stručný přehled aktivit JSD

Bylo založeno v noci 12. ledna 2001 za účelem pěstování a všemožné podpory své Příčiny a Důvodu - Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího Umělce a Největší Lásky a pěstování a rozvoje svatosti všeobecně.

K řádnému zabezpečení provozu JSD postupně a přirozeně vznikl rozsáhlý, stále se rozšiřující, byrokratický aparát s pevnou hierarchií, opírající se o množství výkonných sekcí, odborů a výborů.

Spolkový život JSD je jedinečný.

Ač jedinečný, sleduje dva cíle:

1) Prospěch a spokojenost Pana Miláčka – Mladýho Svatýho
2) Osobní svatost ve všech podobách, dle Božího přání:"Buďte svatí, neboť i já jsem svatý!"

K těmto dvěma cílům se ubírá třemi cestami:
I. Veřejnou
II. Soukromou
III. Družstevní

Po všech těchto třech cestách se pohybuje čtyřmi způsoby:
a) Kultickými
b) Kazatelskými
c) Uměleckými
d) Pracovními

Kombinací všech těchto způsobů na všech cestách vzniká dvanáct kategorií činnosti JSD, pro něž Pan Miláček – Mladej Svatej ustanovil originální grafickou symboliku.

Nástin činnosti JSD k prospěchu a oslavě Pana Miláčka – Mladýho Svatýho:

Způsoby kultickými:
Každoroční oslavy svátku Vtělení Páně Miláčka.
Obřady Fůl oddání se Mladýmu Svatýmu.
Obřady telepatického spojení s Mladým Svatým.
Přinášení zápalných obětí a votivních darů Mladýmu Svatýmu.
Uctívání Mladýho Svatýho skrze Velké oslavné litanie.
Fekotistické obřady uctívání Řitě Mladýho Svatýho.

Způsoby kazatelskými:
Hlásání myšlení, slov a skutků Páně Miláčka a to slovem i obrazem.
Pořádání osvětových seminářů a festivalů.
Nábor nových kolaborantů, konfidentů a členů JSD.

Způsoby uměleckými:
Reprodukování a šíření pozůstatků výtvarné činnosti Pana Miláčka – Největšího Umělce a Největší Lásky.
Budování a výzdoba kaplí a svatyní Mladýho Svatýho.

Způsoby pracovními:
Spolupodílení na vařbách a obžerných slavnostech Pana Miláčka.
Materiální zásobování Mladýho Svatýho.
Uspokojování duševních i tělesných potřeb a pudů Pana Miláčka.
Ochrana Mladýho Svatýho před světem a světa před ním.
Evidence a dozor nad Hygou, CONT-YNER-CLUB, Saint Art
Terorem, Ultra Nehmotným Světlem a dalšími soukromými církvemi Pana Miláčka.
Založení a řízení KUKL-KULT-KLANU, Milhaus-Plastu a dalších zdánlivě samostatných organizací

Nástin činnosti JSD k rozvoji osobní a všeobecné svatosti:

Způsoby kultickými:
Slavnosti Velké i malé Půdži.
Oslavy svátků Svaté Speety – Mučednice a Panny, a dalších, dle kalendaria JSD.
Každoroční přenášení ostatků Pana Lorence – sebevraha a jiná slavnostní procesí a průvody.
Každoroční připomínání Dne boje o ženský, skrze Pašije Pana Kobra–Permanentního Polomučedníka JSD.
Pročišťování planetárních průduchů a jiné hygystické obřady.
Výsvěty a žehnání všeho druhu.
Šíření kultu Ystryola Kyoluse – Intergalaktického misionáře

Způsoby kazatelskými:
Průzkum, propagace a podpora Svatých bab a jiných náboženských blouznivců.

Způsoby uměleckými:
Budování a výzdoba kaplí a svatyní různého zasvěcení.

Způsoby pracovními:
Každoroční paschální hostiny.
Budování a provoz Universálního Psychiatrického Chrámu 316a (Universary Psychiatric Church – UPSYCH).
Každoroční tradiční zabíjení vodního živočicha a vytváření dalších nových mučedníků.
Svatokupectví a výroba relikvií.
Založení paxitického rytířského řádu blahoslaveného Karla
Habsburského (Křečovníků se zlatou žílou).
Spolupráce s pražskou komandaturou Jednotek Špružení Šmelcu, Generálním Štábem Ducha, aj.

Související obsah
Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

UPSYCH 316a, Kuřivody, fotoarchive,

UPSYCH 316a, Kuřivody, fotoarchive,

UPSYCH, foto MV 2016

UPSYCH, foto MV 2016

UPSYCH 316a, Kuřivody, foto MV, 2016

UPSYCH 316a, Kuřivody, foto MV, 2016