Česká republika

Stará a nová jezera na Mostecku s hydrobiologem RNDr. Ivo Přikrylem

Kdy
8. září 2015

Jezera a mokřady se v Mostecké pánvi vyskytovaly už od třetihor a najdeme je zde i dnes. Po skončení poslední doby ledové zde vzniklo mělké Komořanské jezero s rozlohou až 5600 ha, které bylo postupně zanášeno splaveninami. Po roce 1931 byly jeho zbytky uměle vysušeny. A povrchovou těžbou uhlí od konce 19. do začátku 21. století bylo zcela odtěženo. Po skončení těžby zůstávají v krajině rozsáhlé jámy a převládl názor o vhodnosti jejich zatopení vytvořením nových jezer.

Po menších povrchových lomech, kde byla těžba ukončena již během 19. a 20. století, vznikla samovolným zatopením řada menších, zpravidla poměrně mělkých jezer. Skoro všechna mají kvalitnější vodu, než je úroveň většiny stojatých vod v ČR, pokud nebyla významně zprůtočněna a uměle eutrofizována. V posledním desetiletí minulého století, kdy se začala připravovat rekultivace řady velkých povrchových lomů, dospěli odborníci k názoru, že jejich řízené zatopení vodou je z řady důvodů vhodnější, než zaplnění vytěženým nadložním materiálem, nebo ponechání samovolnému zatopení.

O postupu rekultivace lomu Ležáky bylo na začátku předchozího procesu EIA rozhodnuto v roce 1997 a po řadě prací souvisejících se stabilizací svahů a utěsněním dna bylo v roce 2008 zahájeno napouštění. Napuštění na definitívní hladinu v nadmořské výšce 199 m bylo dokončeno v roce 2014. Úvodní studie, na nichž jsem měl možnost se podílet, předpokládaly na základě velké hloubky a minimálního přítoku po napuštění jezera velmi kvalitní vodu. Toto potvrdil rozsáhlý monitoring kvality vody během napouštění jezera pokračující i po napuštění. Jezero má vodu s velmi nízkou koncentrací živin (je oligotrofní), což u nás v této nadmořské výšce u jiných typů vodních nádrží nemá obdobu, a průhlednost vody se celoročně pohybuje kolem 7 m. Jezero bylo cíleně zarybněno s cílem dosáhnout rybářsky atraktivní rybí obsádky, která bude současně přispívat k zachování dobré kvality vody. Jezero je díky velké ploše hladiny a nejvýše krátkodobému zamrzání v zimním období atraktivní pro řadu druhů vodních ptáků.

Postupně se rozvíjí i společenstvo ponořených vodních rostlin, kde se dá očekávat výskyt řady vzácných druhů náročných na kvalitu vody. Nezávisle na monitoringu zabezpečovaném důlní společností proběhl v předchozích letech i poměrně komplexní projekt vedený Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, který vedle kvality vody hodnotil i okolí jezera a jeho vliv na klimatické vlastnosti okolí. Citlivé přístroje poskytly data prokazující určité vlivy, avšak jen malého rozsahu a za určitých povětrnostních podmínek.

Účast na terénní přednášce je bezplatná. Zájemce prosíme o zaslání emailové přihlášky, v níž bude uvedeno Vaše jméno a název přednášky, na info@frontiers-of-solitude.org. Přihlášeným bude následně upřesněn čas a místo srazu.

Délka přednášky cca 2 hodiny

Max. 15 účastníků

V případě dotazů kontaktujte Dagmar Šubrtovou: dasas@email.cz.

Související obsah
Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015

Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015

Ivo Přikryl

RNDr. Ivo Přikryl (1952) je hydrobiologem ve společnosti ENKI o.p.s. Třeboň. Studuje zooplankton nejrůznějších typů kontinentálních nádrží převážně ve střední Evropě. Po dvou desetiletích produkční rybníkářské hydrobiologie se nyní zabývá především ochranou mokřadů, managementem vodních nádrží a obnovou krajiny po těžbě nerostů, zejména v Podkrušnohoří. …

Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …