Česká republika

Do hlubiny lignitových mračen

Kdy
5. září 2015 - 25. září 2015

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů. Expedice vychází z předpokladu, že pro ekologa i umělce je nezbytné zabývat se problematikou sounáležitosti člověka s krajinou komplexně, tedy včetně tématu energetických zdrojů. Prostředím má být chápáno jako konstrukt sloužící nejen zájmům člověka, ale i přístupu respektujícímu i životy zvířat a rostlin. Umělec dnes s ekologem sdílí mnohem víc než jen doménu estetického či příjemného. Jak přehodnotit sentimentální i utilitární myšlenkové modely o spojení kultury a přírody? Tyto otázky jsou zvlášť důležité v Mostecké pánvi - jedinečné krajině, kde najdeme ostrovy původní přírody a archeologická naleziště, avšak obklopené stopami dlouhotrvajícího průmyslového znečištění, i svědectvím pokusů o rekultivaci krajiny.

účastníci: Peter Cusack, Gunnhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Tommy Høvik, Kristín Rúnarsdóttir, Vladimír Turner, Miloš Šejn, Robert Vlasák, Martin Zet.

organizace: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay

Související obsah

Martin Zet

Martin Zet je výtvarný umělec a performer. Působil jak vedoucí ateliéru videa na Favu VUT v Brně. Je autorem řady instalcí, sochařských realizací, videí, fotografií, kreseb, performancí, autorských knih a akcí. …

Vladimír Turner

Vladimír Turner (1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval obor audiovizuální studia na pražské FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže v Buenos Aires, Valencii, Brisbane, Toulouse, Rotterdamu a Austrálii. Ve své tvorbě se pohybuje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a sociálním a politickým aktivismem. Tyto obory spojuje v celek, který nazývá aktivním občanským životem. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. …

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry  2015, foto: archiv autora

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry 2015, foto: archiv autora

Robert Vlasák

Robert Vlasák je výtvarník a sochař, zajímá se o koncepty jako například rovnováha, procesy vizualizace a sonifikace, stejně jako o mechanické a optické vlastnosti fyzických předmětů. …

Kristín Rúnarsdóttir: Greyout. Gouache and inkjet print series, 2015.

Kristín Rúnarsdóttir: Greyout. Gouache and inkjet print series, 2015.

Kristín Rúnarsdóttir

Kristín Rúnarsdóttir je vizuální umělkyně (narozena 1984), žije a pracuje v Keflaviku na Islandu. …

Tommy Høvik

Tommy Høvik

Tommy Høvik

Tommy Høvik je norský výtvarný umělec. Ve svých instalacích a kolážích se zabývá poetickým a hravým způsobem vážnými tématy. …

The Sky above Libkovice, 2015

The Sky above Libkovice, 2015

Þórunn Eymundardóttir

Práce vizuální umělkyně a kurátorky Þórunn Eymundardóttir obvykle směřují k vytvoření prostoru nebo událostí, vztahujícím se ke konceptu hnutí Situationismus International. Často spolupracuje na událostech a akcích s jinými umělci a jednotlivá díla vytvářejí dojem vzájemné rezonance. Proces a prostor jsou v její práci životně důležitými prvky . …

Peter Cusack

Peter Cusack je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žijící střídavě v Londýně a Berlíně. Zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. …

Miloš Šejn and Handa Gote: Harvesting, Raking in Sounds and Composting Pictures, 2009, photo: Archive of the artist

Miloš Šejn and Handa Gote: Harvesting, Raking in Sounds and Composting Pictures, 2009, photo: Archive of the artist

Miloš Šejn

Klíčovým tématem a prostředím Šejnovy tvorby je krajina (či příroda, která je vnímána spíše ve svých fragmentech). Autor též tematizuje subjektivní prostor a přirozený obraz. Krajinu vnímá Šejn jako primární realitu, prazdroj, kořen či bázi tvorby. …

PhDr.Petr Meduna Ph.D.

PhDr. Petr Meduna Ph.D. je archeolog. Po studiu na FF UK pracoval v tehdejší Expozituře archeologického ústavu v Mostě. Je autorem výzkumů v Hrdlovce a Jenišově Újezdě v předpolí velkolomu Maxim Gorkij, dnes Bílina. V současnosti pracuje v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti AV ČR a UK. Zabývá se vztahem mezi archeologií a historiografií, zvláště pro období středověku. …

Václav Cílek, foto archiv

Václav Cílek, foto archiv

Václav Cílek

RNDr. Václav Cílek CSc je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. …

RNDr. Jiří Sádlo

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (narozen 1958) je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také cenogenezí, relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. …

Radka Schmelzová, foto: archiv FOS

Radka Schmelzová, foto: archiv FOS

Mgr. Radoslava Schmelzová

Mgr. Radoslava Schmelzová vystudovala dějiny umění a péči o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě a teorii a historii designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pracovala jako asistentka kurátora v Národní galerii v Praze, v Národním památkovém ústavu, ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. V současnosti přednáší teorii výtvarného umění na KALD DAMU v programu Divadlo v netradičních prostorech. Zabývá se současným umění s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví. …

Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015

Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015

Ivo Přikryl

RNDr. Ivo Přikryl (1952) je hydrobiologem ve společnosti ENKI o.p.s. Třeboň. Studuje zooplankton nejrůznějších typů kontinentálních nádrží převážně ve střední Evropě. Po dvou desetiletích produkční rybníkářské hydrobiologie se nyní zabývá především ochranou mokřadů, managementem vodních nádrží a obnovou krajiny po těžbě nerostů, zejména v Podkrušnohoří. …

Libkovice village,

Libkovice village,

Litvínov, rail way station, foto: FOS

Litvínov, rail way station, foto: FOS

krušné hory/erzgebirge

krušné hory/erzgebirge