Česká republika

Robert Vlasák

Pásové dopravníky a Ejhle elektřina

Povrchová těžba v severočeské uhelné pánvi znamená destrukci tvaru původní krajiny. Invazivní metoda získávání uhlí vyvolává řadu otázek, včetně použitých metod a pokusů o "navracení do původního stavu" po jejím ukončení. Množství přesunované hmoty se vymyká lidským měřítkům v objemu a v časovém horizontu a stěží uchopitelná soustava jednotlivostí je schopna měnit krajinné horizonty.

Během expedice mne zaujala řada používaných technických řešení. Většinou jsou založeny na principu propojování množství modulárních aparátů v prostoru a v konstruování rozsáhlých a neustále se proměňujích funkčních, kinetických a hlukových řetězců. Pokoušel jsem se porozumět jak těmto principům, tak i jednotlivostem. Při vymýšlení projektu jsem vzal v potaz také to, jak jako diváci většinou pozorujeme podobně se "přetvořující" krajinu: hledíme z okraje velkolomu směrem dolů, do jeho středu, což je pozice definující změnu proporcí a perspektivu. Povrchový velkolom v rozloze několika desítek čtverečních kilometrů pak vypadá jako bizarní obří pískoviště, na jehož dně se pohybují miniaturní mechanismy.

Nástrojem pro transport velkého množství hmoty je pásový dopravník - komplexní soustava vzájemně propojených strojů. Systém pracuje v nepředvídatelných časových vzorcích a pracovních režimech, ovládaných z neviditelného řídícího centra. Mnohokilometrové gumové pásy obklopují a propojují jednotlivé oblasti povrchového lomu a některé segmenty běží v permanentním provozu. Krajina je pomocí sofistikované těžební technologie postupně rozebírána na prvky, roztříděna podle užitečnosti, přesunována a znovu uložena kdesi za okrajem.

Modulární a variabilní kinetická a zvuková instalace kombinuje interpretaci a model funkcionality nepřetržitého pohybu a hluku pásového dopravníku. Posunující se smyčka magnetické pásky je nosičem autentického zvukového záznamu z velkolomu a miniaturizovaný nekonečný transportní pás distribuuje akustickou materii ve výstavním prostoru.

Podobně jako "Dopravníky" je socha "Ecce Electricitas"/Ejhle elektřina pojata jako model odkazující k nějakému konkrétnímu jevu, nebo k vrstvě skutečnosti. Ocelová koule je připojena na zdroj vysokého napětí, jehož magnetické pole roztáčí vrtulky na jejím povrchu. Pro diváka je příčina pohybu neznámá. Přijmeme-li percepční model můžeme se na sochu dívat jako na obraz podivně zvučící planety, jejíž energetické systémy připomínají větrné elektrárny. Jejich smysl nám uniká, podobně jako je tomu u mnoha lidských způsobů čerpání a spotřeby energie.

Robert Vlasák, Ústí nad Labem, listopad 2015

Robert Vlasák (narozen 1978 v Kladně) je výtvarník a sochař. Pracuje jako odborný asistent v Ateliéru přírodních materiálů na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě Vlasák experimentuje s fyzikou různých materiálů a situací. Zajímá se o jevy jako je například pohyb a rovnováha. Zajímá se o mechanické a optické aspekty věcí, často o jejich elektronické a zvukové apekty.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Výstava „Na pomezí samoty“ v Praze

Vernisáž: 18h, Galerie Školská 28, Galerie Fotograf, Galerie Ex Post 19h Greg Pope - audiovizuální performance LAGOON …

Stará a nová jezera na Mostecku s hydrobiologem RNDr. Ivo Přikrylem

Jezera a mokřady se v Mostecké pánvi vyskytovaly už od třetihor a najdeme je zde i dnes. Po skončení poslední doby ledové zde vzniklo mělké Komořanské jezero s rozlohou až 5600 hektarů, které bylo postupně zanášeno splaveninami. Po roce 1931 byly jeho zbytky uměle vysušeny. Povrchová těžba uhlí od konce 19. století zcela změnila podobu místní krajiny. Po skončení těžby zůstávají v krajině jámy, které je nejvhodnější zatopit vodou a přeměnit na jezera. Ta se mohou stát strategickou zásobou kvalitní vody. Jezero Most má čistou vodu ideální pro rekreační využití, její průhlednost se celoročně pohybuje kolem 7 m. …

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry  2015, foto: archiv autora

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry 2015, foto: archiv autora

přeprávník, Bílina, foto: Michal Kindernay, 2015

přeprávník, Bílina, foto: Michal Kindernay, 2015

Ecce Electritas, 2016

Ecce Electritas, 2016