Blog posts

Posts

A Hackers Manifesto, verze 4.0, kapitola 4.

By samotar, 10 January 2023

Trnovou korunou a tankem do srdíčka

By samotar, 2 July 2022

Hakim Bey - Informační válka

By samotar, 26 March 2022

Václav Cílek: Záhada zpívající houby

By samotar, 15 February 2022

Guy Debord - Teorie dérive

By samotar, 21 January 2022

Jack Burnham – Systémová estetika

By samotar, 19 November 2021

Rána po ránech

By samotar, 23 May 2021

Na dohled od bronzového jezdce

By samotar, 4 March 2021

Zarchivu: Hůlna-kejdže

By samotar, 7 September 2020

Center for Land Use Interpretation

By samotar, 18 June 2020

Dawn Chorus Day - zvuky za svítání

By samotar, 30 April 2020

Z archivu: Krzysztof Wodiczko v DOXU

By samotar, 26 March 2020

Pavel Ctibor: Sahat zakázáno

By samotar, 22 September 2019

Emmanuel Lévinas: HEIDEGGER, GAGARIN A MY

By samotar, 19 September 2019

Tajemství spolupráce: Miloš Šejn

By samotar, 27 June 2018

Skolt Sámi Path to Climate Change Resilience

By samotar, 10 December 2017

Ohlédnutí/Revisited Soundworm Gathering

By samotař, 9 October 2017

Kleté krajiny

By samotar, 7 October 2017

Kinterova Jednotka a postnatura

By samotař, 15 September 2017

Upsych316a Universal Psychiatric Church

By Samotar, 6 July 2017

Za teorií poznání (radostný nekrolog), Bohuslav Blažek

By miloš vojtěchovský, 9 April 2017

On the Transmutation of Species

By miloš vojtěchovský, 27 March 2017

CYBERPOSITIVE, Sadie Plant a Nick Land

By samotař, 2 March 2017

Ivan Illich: Ticho jako obecní statek

By samotař, 18 February 2017

Thomas Berry:Ekozoická éra

By samotař, 8 December 2016

Best a Basta době uhelné

By samotař, 31 October 2016

Hledání hlasu řeky Bíliny

By samotař, 23 September 2016

Bratrstvo

By samotař, 1 September 2016

Anima Mundi Revisited

By miloš vojtěchovský, 28 June 2016

Simon A. Levin: The Evolution of Ecology

By samotař, 21 June 2016

Jan Hloušek: Uranové město

By samotař, 31 May 2016

Manifest The Dark Mountain Project

By Samotar, 3 May 2016

Pokus o popis jednoho zápasu

By samotar, 29 April 2016

Nothing worse or better can happen

By Ewa Jacobsson, 5 April 2016

Jared Diamond - Easter's End

By , 21 February 2016

W. H. Auden: Journey to Iceland

By , 9 February 2016

Jussi Parikka: The Earth

By Slawomír Uher, 8 February 2016

Co číhá za humny? neboli revoluce přítomnosti

By Miloš Vojtěchovský, 31 January 2016

Red Sky: The Eschatology of Trans

By Miloš Vojtěchovský, 19 January 2016

Towards an Anti-atlas of Borders

By , 20 December 2015

Pavel Mrkus - KINESIS, instalace Nejsvětější Salvátor

By Miloš Vojtěchovský, 6 December 2015

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

By Miloš Vojtěchovský, 29 November 2015

Na Zemi vzhůru nohama

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Upside-down on Earth

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Images from Finnmark (Living Through the Landscape)

By Nicholas Norton, 12 October 2015

Czech Radio on Frontiers of Solitude

By Samotar, 10 October 2015

Langewiese and Newt or walking to Dlouhá louka

By Michal Kindernay, 7 October 2015

Notice in the Norwegian newspaper „Altaposten“

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Interview with Ivar Smedstad

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Iceland Expedition, Part 2

By Julia Martin, 4 October 2015

Closing at the Osek Monastery

By Michal Kindernay, 3 October 2015

Iceland Expedition, Part 1

By Julia Martin, 3 October 2015

Finnmarka a kopce / The Hills of Finnmark

By Vladimír Merta, 2 October 2015

Workshop with Radek Mikuláš/Dílna s Radkem Mikulášem

By Samotářka Dagmar, 26 September 2015

Já, Doly, Dolly a zemský ráj

By Samotar, 23 September 2015

Up to the Ore Mountains

By Michal, Dagmar a Helena Samotáři , 22 September 2015

Václav Cílek and the Sacred Landscape

By Samotář Michal, 22 September 2015

Picnic at the Ledvice waste pond

By Samotar, 19 September 2015

Above Jezeří Castle

By Samotar, 19 September 2015

Cancerous Land, part 3

By Tamás Sajó, 18 September 2015

Ledvice coal preparation plant

By Dominik Žižka, 18 September 2015

pod hladinou

By Dominik Žižka, 18 September 2015

Cancerous Land, part 2

By Tamás Sajó, 17 September 2015

Cancerous Land, part 1

By Tamás Sajó, 16 September 2015

Offroad trip

By Dominik Žižka, 16 September 2015

Ekologické limity a nutnost jejich prolomení

By Miloš Vojtěchovský, 16 September 2015

Lignite Clouds Sound Workshop: Days I and II

By Samotar, 15 September 2015

Walk from Mariánské Radčice

By Michal Kindernay, 12 September 2015

Mariánské Radčice and Libkovice

By Samotar, 11 September 2015

Most - Lake, Fish, algae bloom

By Samotar, 8 September 2015

Monday: Bílina open pit excursion

By Samotar, 7 September 2015

Duchcov II. - past and tomorrow

By Samotar, 6 September 2015

Duchcov II.

By Samotar, 6 September 2015

Arrival at Duchcov I.

By Samotar, 6 September 2015

Czech Republic

Erkka Laininen: A Radical Vision of the Future School

Posted by
samotar

"Troufám si nabídnout vizi, jak by radikálním a úplně jiným způsobem mohla vypadat budoucnost vzdělávání. Co kdyby budoucí škola už neodpovídala našemu současnému světonázoru? Zapomeňme na klasické školní předměty, na učební osnovy a na filozofie, vědecké tradice a politické zájmy, které stojí za tím vším. Budoucí škola bude založena na pevné víře v moudrost nejmladší generace. Studentům umožní úplné osvobození se, aby mohli vytvořit svět, jaký chtějí sami - i kdyby to pro nás pro dospělé znamenalo vzdát se současného způsobu života.

Hlavní cíle vzdělávání by spočíval v tom, poskytnout budoucím generacím prostředek k jinému způsobu myšlení, vidění světa. Tak by mohly vytvořit vlastní pohled na svět a samy směřovat k udržitelné budoucnosti. Proces učení by se stal součástí vytváření těchto proměn. Školy by byly živoucími vzdělávacími organizacemi (nebo spíš komunitami), spravovanými samotnými žáky. Už by nebyly omezeny fyzickým prostorem pro výuku. Místo aby žáci chodili do školy, vzdělání by naopak směřovalo tam, kde jsou lidé. To znamená například vytvoření místních vzdělávacích kroužků, založených na soukromém učení, ale také digitální sítě vzdělávacích komunit v globálním měřítku.

Ústřední myšlenkou by bylo vytvoření komunit, kde se lidé učí a společně budují udržitelnou budoucnost. Ty komunity by vznikaly autonomně kolem problémů a podle zájmů studentů. Budoucí škola by byla pro všechny, pro mladé i dospělé. Mohli by se učit společně, nebo se svými vrstevníky podle rozsahu učení a podle souvisejících témat."

Tabulka osvětluje základní body této vize:

Struktura

• vzdělávání není omezeno fyzicky, je všudypřítomné, umožňuje vzdělání komunitám i sítím, usnadňuje interakci mezi lidmi
• není hierarchické, vzdělávání žáků podporují a usnadňují koordinátoři
• škola neposuzuje studenty podle úrovně, věku a dosažených výsledků
• škola nemá osnovy podle stanovených cílů, obsahů a předmětů
• vzdělání je založeno na autonomii, propojuje člověka se vzdělávající komunitami a s dalšími lidmi, sdílejícími podobné otázky a témata, která je zajímají
• učení spojuje studenty, tvůrce změn a odborníky v různých oblastech výzkumu

Účel

• vzdělání studentům nabízí hlubší smysl, účel života a pocit společenství
• spojuje učení a dovednost a propojuje individuální učení s procesem změn ve společenství, v ekosystémech a globální společnosti
• působí jako činitel změny a jako indikátor momentu pro potřebnou společenskou změnu
• vzdělání působí jako partner pro instituce a politiku
• přeměňuje negativní vlivy globální hyperpropojenosti na možnost vzniku kolektivní moudrosti lidstva

Etos

• usiluje o hluboké pochopení podstaty života a lidstva
• překonává hranice myšlení a poznání, proměňující podstatu života, bytí a světonázorů
• neuznává rozdělení do disciplín nebo vědy, vnímá svět a fenomény z holistického hlediska

Učební cíle

• udržuje směřování ke kvalitě života, k uskutečnění snů jednotlivce i společnosti, k dosažení plného potenciálu člověka a vytvoření nového udržitelného světa jako hlavních cílů vzdělání.
• řeší složité výzvy budoucnosti na místní i globální úrovni a hledá vhodná řešení

Metodologie

• zaměřuje se na syntézu znalostí a na porozumění hlubším významům
• směřuje k rozvoji lidské povahy (např. odvaha, všímavost, zvědavost, odolnost, etika, schopnost vedení, dostatečnost, planetární odpovědnost)
• podporuje a využívá tyto dovednosti ke změnám (systémové myšlení, kritické myšlení, uvažování o budoucím, tvořivost a inovace, mezilidské dovednosti, emoční inteligence, vědecká, environmentální, sociální a kulturní gramotnost)
• podporuje odvahu, experiment a hledání nových řešení
• podporuje zpochybňování zažitých řešení a hledání řešení mimo převládající vzorce myšlení a paradigmata
• revolucionizuje koncepty poznání, učení, lidskosti a života a vnímá intuici jako nedílnou součást vzdělávání
• snaží se dosáhnout hluboké transformace světonázorů, myšlení, jednání a chování člověka, organizací, komunit a společností
• zaměřuje se na vzdělávání jednotlivců jako nositele změn.

I dare to offer a vision how we could see the future of education in a radical and totally different way. What if the future school would not convey our existing worldview anymore? Let us forget the familiar school subjects, curricula and the philosophies, scientific traditions and political interests behind them. The future school would be based on a strong faith in the wisdom of our youngest generation. It would provide complete liberation to its students to create the world they want—even if it would mean for us adults giving up our current ways of living.

The main goal of education would be to give future generations tools for thinking and seeing the world differently, constructing their own worldviews, and acting to create a sustainable future. Learning would be embedded in creating change. Schools would be living learning organisations (or rather communities) which were shaped by the learners. Schools would no longer be physical spaces for learning. Instead of people coming to school, learning would go where people are. This can mean for example, establishing local learning circles based on face-to-face learning but also digital learning communities even at global scale.

The central idea would be to create learning communities where people learn and make a sustainable future real together. These communities would emerge self-directed around the problems and interests of learners. The future school would be for everyone, young and adult learners. They could learn together or with their peers, depending on the scope of learning and questions involved. Table illustrates the core ideas of this vision.

Vision of the future school
Core of the vision: the future school

Structure
• is not a physical place, but is everywhere, takes learning to communities and networks and to interaction between people
• has no hierarchical management, learning is supported by coordinators linking learners and facilitating their learning
• does not classify learners based on their level, age and achievements
• has no curriculum with subject-based learning goals and contents
• is based on self-organisation, links people with learning communities and other people sharing the same questions and themes of interest
• integrates learners and change makers to experts in different felds of inquiry

Purpose

• creates deeper meaningfulness, purpose of life and community for learners
• makes learning and skills shared and accumulates individual learning into learning and change of communities, ecosystems and global society
• acts as a change agent and accumulator of critical mass for societal transformation
• challenges institutions and politics
• turns global hyper-connectedness from a threat to opportunity by combining the collective wisdom of humankind

Ethos

• aims at creating a deep understanding of the essence of life and humanity
• is committed to breaking the boundaries of thinking and knowledge, and to learning that transforms the fundaments of life, being and worldviews
• does not acknowledge subject or science boundaries, but looks at the world and phenomena from a holistic perspective

Learning goals

• sets aspiration of good life, realising individual and common dreams, reaching the full potential of a human being, and creation of a new, sustainable world as the main goals for learning
• tackles the complex challenges of the future on the local and global level and seeks solutions for them

Methodology

• aims at synthesising of knowledge and understanding deeper meanings
• focuses on developing human character qualities (e.g. courage, mindfulness, curiosity, resilience, ethics, leadership, suffciency, planetary responsibility)
• fosters and utilises the skills of change making (systems thinking, critical thinking, future thinking, creativity and innovation, interpersonal skills, emotional intelligence, scientific, environmental, social and cultural literacy)
• feeds courage, experiments and demonstration of new solutions
• has the aspiration to question things and seek solutions outside the prevailing thinking patterns and paradigms
• revolutionises the concepts of knowledge, learning, humanity and life, and takes intuition as integral part of learning
• has a target of achieving fundamental transformation in worldviews, thinking, actions and behaviour of people, organisations, communities and societies
• aims at educating individuals as change agents

The living learning communities would establish binds between each other based on common interests and targets, and form ecosystems of change. The ultimate goal of networking would be a global ecosystem of communities with the collective aspiration for a sustainable future while creating cultural transformation in societies and the world. The learners would create a web of change that led to exceeding the critical mass required for societal transformation. This would challenge the dominant institutions and systems of society.

from: Erkka Laininen: Transforming Our Worldview Towards a Sustainable Future

in: Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education, 2019. Sitra, The Finnish Innovation Fund, Helsinki, Finland
Editor: Justin W. Cook
ISBN 978-3-319-78579-0 ISBN 978-3-319-78580-6 (eBook)

Erkka Laininen is a 46 year old engineer from Espoo, Finland; works as an expert in sustainability in education at the OKKA Foundation. Since 2004, OKKA has had a national program for granting certificates on sustainable development for educational institutions. At the moment, all together 94 schools or educational establishments have received the certificate.